Privacy statement

Inleiding

C4Me respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen.
Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is op zichzelf van groot belang. Daarnaast volgt C4Me hiermee ook de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Ook leeft C4Me de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars na. Deze gedragscode geeft de beginselen en gedragsregels weer waaraan zorgverzekeraars zich dienen te houden bij het omgaan met persoonsgegevens. Deze gedragscode is specifiek voor de zorgverzekeringsbranche opgesteld en is een nadere uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Waarom wordt informatie verzameld?
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

In veel gevallen hebben wij gegevens betreffende uw gezondheid nodig. Deze worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van grote delen daarvan. Gegevens die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en voor zover zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers van deze functionele eenheid werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van diens medisch beroepsgeheim.

Voor de basisverzekering wordt ten behoeve van de acceptatie geen gebruik gemaakt van risicoselectie. Voor de basisverzekering geldt een wettelijke acceptatieplicht. Wat betreft de regels en voorwaarden van de risicoselectie bij de diverse aanvullende verzekeringen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Beveiliging
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's beveiligd en hebben we beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

Website
Bij het uitwisselen van gegevens via onze website ziet u, afhankelijk van de gebruikte browser, een klein symbool van een sleutel of een slot. Op die manier weet u dat er een verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt mede beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling.

Om de website optimaal op de klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie.

Cookies bij gebruik website
Wanneer u onze website bezoekt dient u ons expliciet toestemming te geven voor het plaatsen van cookies op uw computer. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen wij enige informatie opslaan op uw computer, zodat wij u automatisch bij een volgend bezoek herkennen. Cookies helpen tevens om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet meer wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Wanneer u om inzage in uw gegevens verzoekt worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail, internet of aan de balie als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Tevens kunnen om privacy redenen geen gegevens betreffende uw gezondheid worden verstrekt via de telefoon of per onbeveiligde e-mail. Dit doen wij om uw privacy te beschermen.
C4Me verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

Wat zijn uw rechten?
Als u geen prijs stelt op informatie over andere producten en diensten, kunt u ons dat schriftelijk/per e-mail laten weten via:

C4Me
Postbus 2868
6401 DJ HEERLEN
e-mail: info@care4me.com

We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.

Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, wanneer u merkt dat onze gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen welke persoonsgegevens van u worden of zijn verwerkt. Wij zullen u binnen vier weken een overzicht verstrekken. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd. U kunt een dergelijk verzoek richten aan:

C4Me
Postbus 2868
6401 DJ HEERLEN

Vragen
Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich schriftelijk wenden tot:

C4Me
Postbus 2868
6401 DJ HEERLEN

of u kunt een e-mail sturen.

Klachten
Indien u een klacht heeft m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u uw klacht sturen naar onze afdeling Klachtenmanagement. U dient uw klacht schriftelijk kenbaar te maken via ons postadres: Postbus 2868, 6401 DJ Heerlen, ter attentie van onze afdeling Klachtenmanagement, of per e-mail via: klachtenmanagement@care4me.nl
Mocht u het niet eens blijven met onze beslissing, dan staat het u vrij deze zaak te melden bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) in Zeist. Deze instantie kan uiteindelijk een bindende uitspraak doen waaraan wij ons moeten houden. Meer informatie over de SKGZ kunt u ook vinden op internet via www.skgz.nl. Dit dient u binnen één jaar te doen, nadat u ons standpunt heeft vernomen.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.

Begrippenlijst

Persoonsgegevens
Gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon.

Wettelijke regeling
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt, indien dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Daartoe behoren natuurlijk op de eerste plaats de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Verder zijn wij als zorgverzekeraar op grond van bijvoorbeeld de Algemene wet inzake Rijksbelastingen en de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, de UWV, opsporingsdiensten, politie en dergelijke.

Gegevens betreffende uw gezondheid
Alle gegevens die de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen.

Medisch adviseur
Dit is de (tand)arts, die de zorgverzekeraar op onafhankelijke wijze adviseert over medische aangelegenheden en die functioneel leiding geeft aan de functionele eenheid.

Functionele eenheid
Deskundige medewerkers die voor specifieke activiteiten en onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid zoals onder meer de afhandeling van machtigingsaanvragen.

Geen gebruik gemaakt van risicoselectie
Risicoselectie is wettelijk niet toegestaan voor de hoofdverzekering. Risicoselectie houdt in dat een zorgverzekeraar beoordeelt of aspirant verzekerde, gelet op zijn gezondheidstoestand, voor acceptatie van een verzekering in aanmerking komt. Voor de aanvullende verzekering mag een zorgverzekeraar uitsluitend risicoselectie toepassen op basis van door de verzekerde expliciet voor dit doel aangeleverde medische gegevens.

Meer informatie

Website van het CBP
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen